UAB „Media Traffic“ / XFamex

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS


 1. SĄVOKOS

  1. Bendrovė – UAB „Media traffic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302326503, buveinės registracijos adresas: Konstitucijos pr. 15-24, LT-09319 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100005033310, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
  2. Pirkėjas – bet kuris pilnametis fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs ir susikūręs paskyrą Svetainėje.
  3. Svetainė – Bendrovės sukurta ir valdoma svetainė, esanti adresu https://exchange.xfamex.com
  4. Paslaugos – su Licencijos įsigijimu ir šios Sutarties vykdymu susijusios paslaugos, kurias teikia Bendrovė ar jos pasitelkti tretieji asmenys: Svetainės ir Programinės įrangos palaikymas, atnaujinimas, Turinio talpinimas, Turinio atkūrimas, ir kt.
  5. Transliavimo laikotarpis – Pirkėjo pasirinktas 1, 3, 6, 12 mėnesių ar kitos nustatytos trukmės laikotarpis, kurio metu Pirkėjui už atlygį sudaroma galimybė naudoti Programinę įrangą, kaip su Ekranais sujungtą Turinio valdymo sistemą.
  6. Sistemos naudojimo laikotarpis – laikotarpis nuo Paskyros sukūrimo iki jos ištrynimo, apimantis ir laikotarpius, susidarančius pasibaigus Transliavimo laikotarpiui, kai deaktyvuojama galimybė naudotis Turinio valdymo sistema, tačiau išlieka prieiga prie Paskyros ir nustatytą laikotarpį teikiamos susijusios Paslaugos.
  7. Paskyra – inidividualizuota Pirkėjo aplinka Svetainėje, pasiekiama naudojant Pirkėjo vartotojo vardą ir slaptažodį, per kurią Pirkėjui suteikiama prieiga ir teisė naudotis Programine įranga.
  8. Programinė įranga - kompiuterinės Svetainės, Paskyros ir Turinio valdymo programos, įgalinančios Pirkėją naudotis Paskyra, per ją įkelti ir talpinti vaizdo rinkmenas, susieti Ekranus su Turinio rodymo sistema, Ekranuose rodyti Turinį valdyti Turinio rodymo ekranuose tvarką ir laiką ir atlikti kitas nurodytas funkcijas.
  9. Ekranai – Pirkėjo nuosavybėje esantys ar kitais pagrindais valdomi galutiniai vaizdo rodymo įrenginiai (vaizduokliai).
  10. Sutartis – Programinės įrangos licencijos įsigijimo sutartis, kurią Pirkėjas sudaro su Bendrove prisijungimo būdu, susikurdamas Paskyrą ir patvirtindamas savo sutikimą su Taisyklėmis. Šios Taisyklės sudaro Sutarties sąlygas. Sutarčiai taip pat taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  11. Licencija – Bendrovės Pirkėjui suteikiamas leidimas Sutarties galiojimo metu naudoti Programinę įrangą Turinio valdymui.
  12. Turinys – informacinės ar reklaminės vaizdo rinkmenos (video failai) Pirkėjo įkeltos į Paskyros talpyklą.
  13. Turinio valdymo sistema – tai Programinės įrangos funkcija, sudaranti galimybę įkelti Turinį į Paskyros talpyklą, sudarinėti transliacijų tinklelius ir transliuoti Turinį į Ekranus Pirkėjo nustatyta tvarka, laiku, dažniu ir laikotarpiu, taip pat rinkti Pirkėjo veiksmų Paskyroje statistiką.
  14. Privatumo politika - Bendrovės patvirtintas dokumentas, užtikrinantis Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Privatumo politiką (jos aktualią redakciją) galima rasti Parduotuvės svetainėje, skiltyje „Pagalba“.
  15. Taisyklės – šios Programinės įrangos licencijos įsigijimo taisyklės, kuriomis nustatomos bendrovės ir Pirkėjo sudaromos sutarties sąlygos, šalių teisės ir pareigos, Svetainės ir per ją pasiekiamos Programinės įrangos naudojimo bei apmokėjimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos sąlygos.


 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Taisyklės yra privalomas teisines pasekmes sukuriantis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Bendrovės tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Bendrovės siūlomų paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui Svetainėje susikuriant Paskyrą, įsigyjant ir įgyvendinant Programinės įrangos naudojimo teises.
  2. Pirkėjas naudotis Programine įranga gali tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Sukurdamas Paskyrą Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu elektroniniu būdu ir patvirtina, kad jas suprato. Tokiu atveju Pirkėjas negali remtis tuo, kad Taisyklių neperskaitė ar nesuprato.
  3. Pirkėjas yra atsakingas už Paskyros prisijungimo duomenų slaptumą, išsaugojimą ir jų neatskledimą tretiesiems asmenims. Bendrovė visais atvejais laikys, jog už Paskyroje atliekamus veiksmus yra atsakingas Pirkėjas.
  4. Pirkėjas yra atsakingas už Ekranų techinę priežiūrą. Ekranai gali būti prijungti prie Programinės įrangos, jeigu atitinka Bendrovės nurodytus techninius parametrus, kurie nurodyti skiltyje „Pagalba“. Bendrovė neatlieka Ekranų ir Programinės įrangos suderinimo darbų, nebent šalys atskirai už papildomą mokestį susitartų kitaip.


 3. TURINIO VALDYMO SISTEMOS VEIKIMAS

  1. Pirkėjui Svetainėje susikūrus Paskyrą ir pateikus reikalaujamus duomenis, visu Turinio valdymo sistemos naudojimo laikotarpiu jam tampa prieinamos šios funkcijos: Ekranų prijungimas prie Turinio valdymo sistemos, Turinio įkėlimas į Bendrovės valdomus serverius, Transliavimo laikotarpio įsigijimas ir Turinio valdymo sistemos naudojimas, taip pat kitos funkcijos, kurias sistemoje sukuria Bendrovė.
  2. Turinio valdymo sistema aktyvuojama Pirkėjui apmokėjus Bendrovės pateiktą sąskaitą, iš karto po to, kai Bendrovė gauna sumokėtas lėšas. Sąskaita pateikiama automatiniu būdu ir gali būti apmokama tiesiogiai per Svetainę arba atskiru bankiniu pavedimu. Sąskaitą apmokant per Svetainę laikoma, kad Bendrovė gavo lėšas tada, kai mokėjimų surinkimo paslaugą teikiantis Bendrovės partneris įskaito Pirkėjo mokėjimo lėšas ir informuoja Bendrovę apie atliktą mokėjimą.
  3. Turinio valdymo sistema aktyvuojama Transliavimo laikotarpiui, kuriam pasibaigus sustabdoma galimybė perduoti Turinį į Ekranus, tačiau Paskyra lieka galioti neribotą laikotarpį ir teikiamos Papildomos paslaugos.
  4. Transliavimo laikotarpis gali būti nutrauktas Pirkėjui ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos sumokėjimo, pateikus atitinkamą prašymą Bendrovės nurodytais kontaktais. Nutraukus Transliavimo laikotarpį Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, iš jos atskaičius 5,00 Eur administravimo mokestį ir mokestį už faktinį Turinio sistemos naudojimo laikotarpį. 1 mėnesio trukmės Transliavimo laikotarpio nutraukimas galimas tik tuo atveju, jeigu prašymas dėl nutraukimo pateikiamas per 3 darbo dienas po sąskaitos apmokėjimo, šiuo atveju Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius iš jos administravimo mokestį.
  5. Talpinimas. Pirkėjui sudaroma galimybė įkelti neribotos apimties Turinį. Praėjus 6 mėnesiams po Transliavimo laikotarpio pabaigos Paskyroje esantis Pirkėjo Turinys automatiškai pašalinamas.
  6. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už Turinio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Bendrovė Turinio nekontroliuoja ir jokios atsakomybės už Pirkėjo vaizdinės medžiagos atitikimą teisės aktams, jos teisingumą ir turinį, neprisiima.
  7. Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Paskyra ar Turinio valdymo sistema, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia Taisykles. Bendrovė neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  8. Bendrovė gali bet kada laikinai apriboti ar nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės internetinį adresą, atlikti Svetainėje techninius darbus apie tai iš anksto paskelbęs Svetainėje. Bendrovė neatsako už dėl techninių Svetainės veikimo sutrikimų ar pakeitimų Pirkėjo patirtus nuostolius. Nutraukus Svetainės darbą Bendrovė grąžina Pirkėjui lėšas už faktiškai nesuteiktas paslaugas.


 4. LICENCIJOS SĄLYGOS

  1. Intelektinės nuosavybės teisės bei know-how, susiję su Bendrovės Programine įranga, (programomis, technine įranga, sistemos veikimo principais), prekės ženklas ir domenas yra Bendrovės nuosavybė ir Pirkėjui neperleidžiama.
  2. Pirkėjas turi teisę naudoti Programinę įrangą tik Sutarties vykdymo tikslu, pagal tiesioginę Programinės įrangos paskirtį. Pirkėjas neturi teisės Programinės įrangos kopijuoti, keisti ar perleisti jos naudojimo tretiesiems asmenims.
  3. Pirkėjui yra suteikiama neišimtinė neperleidžiama licencija minėtos Intelektinės nuosavybės naudojimui Sutarties vykdymo tikslais, Programinės įrangos naudojimo ir Paslaugų teikimo laikotarpiui, Lietuvos Respublikos teritorijoje (prisijungimas prie paskyros galimas ir esant už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų).
  4. Pirkėjui draudžiama naudoti Paskyrą tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Svetainės veikimui, saugumui, vientisumui, pažeisti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus, riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.


 5. KITOS SĄLYGOS

  1. Naudodamas Paskyrą ir įsigydamas Turinio valdymo sistemos naudojimą, Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų taikytinų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Bendrovei šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
  2. Visa informacija, pateikta Svetainėje ir Paskyroje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  3. Taisyklėms ir Sutarčiai tarp Pirkėjo ir Bendrovės yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Pirkėjo ir Bendrovės kilę nesutarimai dėl Taisyklių ar Sutarties vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčai sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Bendrovė gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be išankstinio Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
  5. Bendrovė turi teisę perduoti informaciją apie Pirkėjo įsiskolinimą tretiesiems asmenims, vykdantiems skolų išieškojimo veiklą ir Pirkėjas privalės padengti tokio išieškojimo kainą / kaštus.
  6. Bendrovė turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Esamiems Pirkėjams Taisyklių pakeitimai, susiję su esminiu jų teisių ir pareigų pakeitimu, įsigalioja per vieną mėnesį nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus patalpinimo Paskyroje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paskyra, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Aktuali Taisyklių versija skelbiama Svetainėje.


Taisyklių versijos data: 2021 m. gegužės 15 d.